فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

علی خوش کنار
علی خوش کنار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^