دروس

زمینه های تدریس

ریاضیات عمومی

معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

علی خوش کنار
علی خوش کنار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^