زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

علی خوش کنار
علی خوش کنار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^