معرفی

مشخصات فردی

علی خوش کنار

نام - نام خانوادگی : علی   خوش کنار

پست الکترونیکی : khoshkenar@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض-هندسه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

رئیس اداره دانش آموختگان   1380-1379

مدیر گروه ریاضی      1392-1387 

معاون دانشکده علوم پایه (     - 1392)عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون دانشکده علوم پایه

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علی خوش کنار
علی خوش کنار

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^